Onderzoek en statistiek

Op deze pagina kan je statistieken over zelfstandige ondernemers en kmo’s raadplegen, alsook de studies die door de Studiedienst van UNIZO worden opgemaakt. Voor onze enquêtes maken wij gebruik van CheckMarket (www.checkmarket.com).

In de kijker

Investeren in duurzaamheid

Klik hier om het dossier te downloaden

Wist je dat…:

Slechts een kleine minderheid van de grote bedrijven betaalt zijn facturen op tijd.  Amper 12 procent betaalt voor de vervaldag.

Bron: Trends (op basis van een studie bij 183.600 Europese door bedrijvenbedrijfsdataspecialist Altares Dun & Bradstreet)

Contact

Heb je vragen over de cijfers en studies, neem dan contact op met UNIZO via studiedienst@unizo.be of 02 212 25 31.

 

STATISTIEKEN

kmo-barometer

Als sinds 1987 maakt UNIZO de kmo-barometer op, dé conjunctuur- en tevredenheidsindicator voor de Vlaamse kmo. De bevraging voor de huidige editie liep van 6 tot en met 14 december 2022 bij ondernemers uit diverse sectoren.

Klik hier voor de resultaten

Kmo-cijfers

In een kmo-cijfer licht de UNIZO-studiedienst enkele kerncijfers uit met betrekking tot een specifiek ondernemersthema. Gebald in een krachtige analyse en concrete beleidsaanbeveling(en). Je kan de cijfers raadplegen per categorie: zelfstandigen of ondernemingen.

 

Kmo-rapport 2022

Sinds 2008 brengt UNIZO, in samenwerking met Graydon en UCM, de financiële gezondheid van vennootschappen en eenmanszaken in kaart. Zowel op Belgisch, gewestelijk als provinciaal niveau alsook per sector. De analyse gebeurt op basis van jaarrekeninggegevens. De huidige editie focust op de periode van 2008 tot en met 2021.

Download het kmo-rapport 2022 (Nl)

 

Startersatlas 2022

Deze studie, een publicatie van UNIZO, Graydon en UCM, biedt inzichten in het Belgische startup-landschap.

  • Hoeveel nieuwe eenmanszaken en vennootschappen werden er opgericht?
  • In welke sector en onder welke juridische vorm?
  • Wat is hun overlevingsgraad en jobcreatie?

De huidige editie focust op de periode van 2011 tot en met 2021.

Download de Startersatlas 2022

STUDIEDOSSIERS

Investeren in duurzaamheid: Ambities en ervaringen van kmo’s

Iedereen circulair! Dat is de UNIZO-ambitie die we uitdragen naar onze leden zelfstandigen en kmo’s. Het principe achter circulariteit en duurzaamheid is simpel: reduce, reuse en recycle. Door de grondstoffen en energie die we nodig hebben zo beperkt mogelijk te houden (reduce), zoveel mogelijk te hergebruiken en afval te beperken (reuse) en ervoor te zorgen dat de afval dat we dan toch veroorzaken een nieuw leven te geven (recycle), kunnen we onze ecologische voetafdruk een pak verminderen. Iedere ondernemer kan maatschappelijk verantwoord ondernemen toepassen en dankzij de ondernemersdrive en zin voor innovatie de omslag maken naar verduurzaming en circulariteit.

Klik hier om het dossier te downloaden

 

Freelancer Focus 2022

In Vlaanderen waren in augustus 2022 161.345 freelancers actief, zo blijkt uit een raming in samenwerking met GraydonCreditsafe. Ten opzichte van 2021 gaat het om een stijging van 6,9%. Het aantal freelancers in Vlaanderen blijft zo gestaag stijgen. In Brussel tellen we 37.319 freelancers, een stijging van 5,6% ten opzichte van vorig jaar. In totaal zijn er vandaag 198.664 freelancers in Vlaanderen en Brussel, een stijging van 6,7% t.o.v. 2021.

Download hier de Freelancer Focus 2022

 

Digitaal fitte ondernemingen

Slechts de helft van de Vlaamse kmo’s is digitaal fit. Dat blijkt uit de "Scan Digitalisering" die UNIZO in samenwerking met imec voert.  Dat is te weinig, want in functie van verbeteringen op vlak van productiviteit en competitiviteit is digitalisering onvermijdelijk.  Vooral wat cybersecurity betreft scoren de Vlaamse zelfstandigen en kmo’s ondermaats.

Download hier de studie

 

Studie betaaalgedrag 2021

De betaalhygiëne tussen ondernemingen onderling (B2B) en tussen overheid en ondernemingen (G2B) gaat er algemeen op vooruit. Dat blijkt uit het betaalrapport dat Graydon opmaakte in samenwerking met UNIZO en UCM. Voor de kmo-bedrijven is dit goed nieuws, want in crisistijden is het cruciaal dat de overheden de ondernemingen zoveel mogelijk zuurstof geven. De slechte leerlingen in de klas zijn de Vlaamse en de Brusselse gemeenschap. Wat betreft de Vlaamse centrumsteden scoren vooral Brugge, Oostende en Mechelen erg zwak. 

Download hier de studie

 

Freelancer Focus 2021

Het aantal freelancers in Vlaanderen en Brussel nam het afgelopen jaar - alweer - met dik 5% toe: met 5,4% in Vlaanderen, waar we nu aan 150.143 freelancers zitten, en met 5,5% in Brussel naar een totaal van 35.200 beroepsbeoefenaars. Dat brengt het totaal op 185.343, tegenover 175.806 in 2020. De cijfers komen uit het nieuwste Freelancer Focus Rapport van UNIZO en Graydon, naar aanleiding van de Dag van de Freelancer, nu donderdag, 7 oktober. Freelancers laten zich dus niet tegenhouden door de crisis.

Klik hier om de Freelancer Focus 2021 te downloaden

 

Overheidsopdrachten, een enorme opportuniteit voor KMO's

Uit nieuwe Europese cijfers blijkt dat in 2020 de Belgische overheid slechts 30% van haar grote overheidsopdrachten gunt aan KMO's, hetgeen een daling is ten opzichte van 2019 (34%). Meer specifiek gaat het over overheidsopdrachten die de EU drempels overschrijden en dus Europees opengesteld moeten worden. Ondernemersorganisatie UNIZO is tevreden dat de overheid (op verschillende beleidsniveau’s) bewust is van de problematiek, maar de cijfers tonen aan dat onze overheid haar goede voornemens nu volop in de praktijk moet toepassen.

Download hier het dossier

 

Overheidsopdrachten: een bevraging naar het aankoopbeleid van steden en gemeenten en naar de ervaringen van ondernemers

Jaarlijks besteden overheidsinstanties in de EU gemiddeld 14 % van het bbp aan overheidsopdrachten. De economische en maatschappelijke impact van overheidsopdrachten voor KMO’s is dus aanzienlijk.

Download hier het dossier

 

Loon naar werken in België

Dit dossier brengt op basis van internationaal vergelijkend cijfermateriaal het “Belgisch probleem” in kaart: er zijn in dit land te weinig mensen aan het werk, en werken wordt in ons land te zwaar belast. De titel “Loon naar werken in België” is bewust uitdagend gekozen: je zou die eerder verwachten bij een vakbondspublicatie. We denken dan ook dat we voor de oplossing van het probleem een gezamenlijk belang hebben: zowel werkgevers als werknemers zijn er bij gebaat dat het tij wordt gekeerd. En ook de overheid, want anders blijft de doelstelling van 80 % werkzaamheidsgraad een verre droom. Door een hervorming van de personenbelasting moeten werknemers netto meer over houden. Het is ook hoog tijd voor meer ruimte voor indivi­duele afspraken tussen werkgever en werkne­mer zodat de werkgever aan zijn werknemer de ruimte kan geven om zijn werk zelfstandig te organiseren, zonder noodzakelijke vaste of glijdende uurroosters.

Download hier het dossier

 

UNIZO-Klimaatvoorstellen - evaluatie 2 jaar later

De opwarming van de aarde laat ondernemers niet onberoerd. Zij willen zich inzetten voor een meer duurzame samenleving.  Om de doelstellingen te halen die afgesproken werden op de Klimaatconferentie van Parijs zal een transitie nodig zijn waaraan iedereen moet meewerken. Daarom lanceerde UNIZO begin maart 2019 haar klimaatvoorstellen.  Het gaat om een mix aan maatregelen voor een effectief klimaatbeleid in de verschillende beleidsdomeinen, o.a. mobiliteit, gebouwenverwarming, energieproductie en -distributie, innovatie en kernversterkend beleid.

Download hier het dossier

 

De re-integratie van langdurig arbeidsongeschikten - Terug van nooit weggeweest!?

Het aantal langdurig arbeidsongeschikten stijgt elk jaar. UNIZO wil de doelstellingen van de Vlaamse en federale regering ondersteunen om langdurig zieken snel weer aan het werk te krijgen, als hun gezondheid dat toelaat, en pleit bij de regering om in te zetten op twee fronten: preventie en re-integratie. Tegelijkertijd waarschuwt de ondernemersorganisatie ervoor dat men niet in simplismen mag vervallen en bedrijven al te eenzijdig met de vinger mag wijzen. 

Download hier het dossier

 

1 jaar na de lockdown, de financiële situatie van zelfstandigen in KMO's in Vlaanderen en Brussel

Rapport UNIZO en Graydon na één jaar corona. Na één jaar corona zitten 1 op 5 (20,4%) Vlaamse zelfstandigen en dik 1 op 3 (36,4%) Vlaamse kmo's in zware financiële problemen. Het gaat om bedrijven die door al hun geldreserves zitten en dringend nood hebben aan een financiële injectie om deze crisis te overleven. Opvallend daarbij is dat het overgrote deel één jaar geleden nog in blakende financiële gezondheid was. Focussen we ons enkel op die voordien gezonde groep zelfstandigen en kmo's, dan komen we nog altijd uit op respectievelijk 17,7% en 31,3% die vandaag in slechte financiële papieren zitten. Dat blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van UNIZO en Graydon, bij bedrijven tot 50 werknemers, naar aanleiding van één jaar pandemie in ons land. 

Download hier het dossier

 

Bedrijventerreinen

UNIZO-dossier op basis van een enquête via Checkmarket met aanbevelingen voor de aanpak van en samenwerking op het bedrijventerrein van de toekomst.

Download hier het dossier Bedrijventerreinen

 

UNIZO Retailrapport 2020: E-commerce bij zelfstandige handelaars

UNIZO onderzoekt jaarlijks het gebruik en het belang van e-commerce als verkoopkanaal door en voor zelfstandigen en kmo-retailers in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Onder e-commerce verstaan we in dit rapport alle manieren waarop goederen via het internet verkocht worden. Als basis voor dit onderzoek werd in oktober 2020 via CheckMarket een online enquête afgenomen bij 1.115 zelfstandigen en kmo’s, actief in de detailhandel (verkoop van goederen aan de consument) geselecteerd op basis van NACEcodes die beginnen met 47. Zowel natuurlijke personen (eenmanszaken) als rechtspersonen (vennootschappen) werden bevraagd.

Download hier het UNIZO Retail Rapport 2020

 

Betaalgedrag 2020

Deze studie in samenwerking met Graydon geeft een overzicht van de tendensen en evoluties in betaaltermijnen en laattijdige betalingen van ondernemingen en overheden in België.

Download de studie Betaalgedrag (2020)

 

Freelancer Focus 2020

De wereld van freelance zelfstandigen en opdrachtgevers in beeld gebracht. Met cijfers en getuigenissen over hun profiel, opdrachten, ambities, kopzorgen en tevredenheid.

Download hier de Freelancer Focus 2020

 

Innovatieve kmo’s: Speerpunten voor het Vlaamse innovatiebeleid

De beleidsnota van Vlaams minister voor Innovatie Hilde Crevits maakt duidelijk dat ze Vlaanderen wil laten doorstoten van plaats 40 naar de top 5 van innovatieve regio’s in Europa, zoals gedefinieerd in de Regional Innovation Scoreboard (RIS) van de Europese Commissie. UNIZO wil daar actief aan bijdragen en stelt voor om van innovatieverspreiding een speerpunt te maken. 

Download hier het dossier Innovatieve kmo's
 

 

50 gevallen van administratieve rompslomp

Dit dossier bundelt 50 voorbeelden van administratieve rompslomp, gespreid over 11 thema's: arbeid, fiscaliteit, ondernemingsregistratie, milieu en stedenbouw, mobiliteit, overheidsopdracht, overheidssteun, sociaal, (voedsel)veiligheid, welzijn en zorg.

Download hier het Redtape-dossier

 

De Vlaamse elektriciteitsnorm

Vlaamse KMO's op laagspanning betalen aanzienlijk meer voor hun elektriciteit dan hun collega's in de buurlanden en zelfs die in de andere gewesten. Daarom pleit UNIZO al geruime tijd voor een zogenaamde energie/elektriciteitsnorm, naar analogie met de loonnorm, waarbij het kostprijsverschil met de buurlanden niet boven een bepaald niveau mag uitstijgen. Om die energienorm te berekenen, moeten de verschillende energiecomponenten in kaart gebracht en vergeleken worden.

Download hier het dossier De Vlaamse elektriciteitsnorm

 

Is de dienst verzekerd? Een onderzoek naar de gemeentelijke dienstverlening voor ondernemers in Vlaanderen en Brussel

Hoewel ondernemers onmisbaar zijn voor de lokale economie en het plaatselijke sociale weefsel heeft een derde van de Vlaamse en Brusselse gemeenten niet eens een halftijdse ambtenaar Lokale Economie.

Download het onderzoek gemeentelijke dienstverlening

 

Betaalgedrag 2019

Deze jaarlijkse studie in samenwerking met Graydon geeft een overzicht van de tendensen en evoluties in betaaltermijnen en laattijdige betalingen van ondernemingen en overheden in België.

Download de studie betaalgedrag (2019)

 

Gemeentelijke fiscaliteit

Een onderzoek van UNIZO naar de verschillende belastingen en taksen waar ondernemers mee geconfronteerd worden in 13 Vlaamse centrumsteden en Brussel.

Download het onderzoek Gemeentelijke fiscaliteit 2018

 

Elektriciteitsprijzen

In dit dossier gaan we dieper in op de evolutie van de elektriciteitsfactuur van de Vlaamse kmo.

Download het dossier elektriciteitsprijzen